Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Thẩm tra các nôi dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 27 tháng 12 năm 2018

Ngày 27/12, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.Hội nghị thẩm tra các nội dung của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 


Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; một số sở, ban, ngành của tỉnh, các ban HĐND tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La do hết hiệu lực thi hành và để thống nhất việc áp dụng các chính sách của HĐND tỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật; tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La.


Tại Hội nghị, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung các tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ nội dung, hình thức, thời gian theo quy định để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV. Đối với tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La, đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo chi tiết hơn về các danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày