Xã Phổng Lập

Nằm ở phía Tây Bắc của huyện. Diện tích tự nhiên 50,46 km2, dân số 4.898 người, mật độ dân số 210 người/km2. Gồm 2 dân tộc sinh sống: Thái, Kháng. Xã có 15 bản: Muông Mó, Nà Khoang, Nà Lềm, Mầu Xá, Kéo Sáo, Lùa, Ta Tú, Lọng Dốm, Huổi Ít, Mầu Thái, Nà Ban, Pá Sàng, Lặp, Kẹ, Nghịu, với 1.041 hộ.