Ngày 20 tháng 09 năm 2019

Xóa nhà tạm ở Tông Lạnh