Ngày 09 tháng 10 năm 2019

Thanh long ruột đỏ hữu cơ Nà Bó