Ngày 20 tháng 06 năm 2020

Sau 1 tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông