Ngày 26 tháng 07 năm 2021

Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”