Ngày 29 tháng 06 năm 2018

Ngút ngàn vùng cây ăn quả ở Mai Sơn