Ngày 07 tháng 07 năm 2021

Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc