Ngày 26 tháng 01 năm 2021

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng