Ngày 25 tháng 06 năm 2018

Diễn tập ứng phó lũ bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ năm 2018