Ngày 12 tháng 07 năm 2021

Diễn tập thực binh tình huống A2