VẤN ĐỀ HÔM NAY

 • Xây dựng gia đình hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội

  Xây dựng gia đình hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội

  Ngày 30 tháng 04 năm 2022

  Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống; là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người và lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc; là nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  Xem chi tiết
 • Quản lý quy hoạch, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

  Quản lý quy hoạch, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

  Ngày 29 tháng 04 năm 2022

  Những năm qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo phát triển đô thị, nông thôn văn minh, hiện đại theo định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Đối thoại với nhân dân phải trở thành nề nếp, đổi mới, đi vào chiều sâu

  Đối thoại với nhân dân phải trở thành nề nếp, đổi mới, đi vào chiều sâu

  Ngày 28 tháng 04 năm 2022

  Triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành với nhân dân trên địa bàn tỉnh ta đã đi vào nền nếp, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp và làm thay đổi tinh thần, thái độ của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

  Xem chi tiết
 • Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững
 • Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư

  Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư

  Ngày 20 tháng 04 năm 2022

  Những năm qua, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh ta tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt cấp mới chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án, với tổng mức vốn đăng ký ban đầu là khoảng 5.000 tỷ đồng. Tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã có 9 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 983 tỷ đồng.

  Xem chi tiết
 • Giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững

  Giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững

  Ngày 13 tháng 04 năm 2022

  Những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, ưu tiên nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở và các công trình dân sinh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh Sơn La giảm xuống còn 15,1%. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 3%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo 4-5%/năm; có 1 đến 2 huyện thoát nghèo.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày