Khoa học và công nghệ Sơn La

 • Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La
 • Hướng đến mục tiêu phát triển cây ăn quả bền vững

  Hướng đến mục tiêu phát triển cây ăn quả bền vững

  Ngày 14 tháng 10 năm 2020

  Sơn La hiện là tỉnh có diện tích trồng cây ăn quả đứng thứ hai trên cả nước với hơn 80.000 ha. Để đánh giá toàn diện về hiệu quả chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm căn cứ đề xuất cho giai đoạn tiếp theo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường Chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện đến năm 2025”.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật

  Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật

  Ngày 09 tháng 09 năm 2020

  Giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta đã triển khai 79 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 74 nhiệm vụ cấp tỉnh, 5 nhiệm vụ cấp quốc gia. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi nghiệm thu đã được bàn giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trường đại học, cao đẳng trong tỉnh để tổ chức tuyên truyền, triển khai nhân rộng kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Xem chi tiết
 • Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc

  Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc

  Ngày 18 tháng 05 năm 2020

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; những năm qua, Ngành Khoa học và Công nghệ của tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu để giữ gìn, phát huy bản sắc giá trị văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc, khôi phục và phát triển lễ hội truyền thống, góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa các dân tộc Sơn La đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
 • Sẽ giữ 3 đầu điểm của bài tổ hợp thi tốt nghiệp THPT

  Sẽ giữ 3 đầu điểm của bài tổ hợp thi tốt nghiệp THPT

  Ngày 28 tháng 04 năm 2020

  Lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ tiếp thu, điều chỉnh lại bài thi tổ hợp, nâng thời gian thi lên như những năm trước, vẫn công bố điểm môn thi thành phần; đồng thời cho biết đề thi sẽ có độ phân hoá, giảm bớt những “câu hỏi đánh đố” nhưng vẫn có thể xếp loại được học sinh.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày