Chung tay cải cách hành chính

 • Bộ Tài chính hướng tới đơn giản hóa các thủ tục hành chính

  Bộ Tài chính hướng tới đơn giản hóa các thủ tục hành chính

  Ngày 18 tháng 03 năm 2019

  Công tác cải cách hành chính luôn được Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  Xem chi tiết
 • Xã Mường Giàng tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch

  Xã Mường Giàng tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch

  Ngày 13 tháng 03 năm 2019

  Những năm qua, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, giải quyết kịp thời các giao dịch của cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Chi cục Thuế Mường La: Cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa công tác quản lý thuế

  Chi cục Thuế Mường La: Cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa công tác quản lý thuế

  Ngày 05 tháng 03 năm 2019

  Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nhanh chóng và thuận tiện, Chi cục Thuế huyện Mường La đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

  Xem chi tiết
 • Cải cách hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

  Cải cách hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

  Ngày 04 tháng 03 năm 2019

  Góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên - môi trường trên địa bàn tỉnh, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh chú trọng tập trung cải cách hành chính trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát văn bản; cải cách tổ chức, bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

  Xem chi tiết
 • Cải cách hành chính đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội

  Cải cách hành chính đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội

  Ngày 22 tháng 02 năm 2019

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Tất cả các bộ, ngành, địa phương đều có phương án đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành, khắc phục tình trạng “cắt giấy phép mẹ mà đẻ giấy phép con”; khẩn trương công bố các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao...

  Xem chi tiết
 • Cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  Cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  Ngày 19 tháng 02 năm 2019

  Năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch được triển khai đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện cải cách hành chính (CCHC) chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày