Chung tay cải cách hành chính

 • Đảng bộ huyện Mường La: Lãnh đạo sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

  Đảng bộ huyện Mường La: Lãnh đạo sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

  Ngày 05 tháng 11 năm 2019

  Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; các trường học, các bản, tiểu khu sáp nhập phù hợp, thuận lợi trong quá trình hoạt động; giảm mạnh số lượng biên chế công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp bản... Đây là những kết quả cơ bản của Đảng bộ huyện Mường La sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

  Xem chi tiết
 • Ổn định bộ máy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

  Ổn định bộ máy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

  Ngày 24 tháng 10 năm 2019

  Được sắp xếp, sáp nhập lại từ tháng 4/2019, Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện đầy đủ chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn, đưa hoạt động của đơn vị đi vào nền nếp...

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành

  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành

  Ngày 10 tháng 10 năm 2019

  Hội thảo "Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0" nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn của hoạt động xuất bản, phát hành cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phù hợp...

  Xem chi tiết
 • Hồng Ngài đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

  Hồng Ngài đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 07 tháng 10 năm 2019

  Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên đã đạt được kết quả tích cực, được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

  Xem chi tiết
 • Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Thuế

  Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Thuế

  Ngày 30 tháng 09 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với hệ thống ngành Thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả trong thực hiện quản lý chính sách pháp luật thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Sơn La

  Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Sơn La

  Ngày 26 tháng 09 năm 2019

  Trong 3 ngày (từ ngày 23-25/9), Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Sơn La.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày