Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La

 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật BHXH

  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật BHXH

  Ngày 09 tháng 12 năm 2019

  Những năm qua, việc chấp hành Luật BHXH của người sử dụng lao động và người lao động; công tác khám chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia BHXH cho người lao động, thậm chí có dấu hiệu trốn đóng BHXH; việc trích nộp BHXH chưa đảm bảo kịp thời; đa số các đơn vị, doanh nghiệp có đóng nhưng muộn, để đến cuối tháng, cuối kỳ mới đóng; vẫn còn tình trạng gia tăng bất thường số bệnh nhân vào các cơ sở y tế... Trước thực trạng trên, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT, BHTN.

  Xem chi tiết
 • “Đầu tàu” phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội

  “Đầu tàu” phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội

  Ngày 26 tháng 11 năm 2019

  Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (16/2/1995-16/2/2020), với vai trò là Giám đốc BHXH huyện Thuận Châu, chị Trần Thị Dung đã lãnh đạo đơn vị trở thành lá cờ đầu của ngành BHXH tỉnh Sơn La, góp phần quan trọng đưa một tỉnh miền núi vươn lên đứng tốp đầu toàn quốc về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

  Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

  Ngày 06 tháng 11 năm 2019

  Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sự quyết tâm, nỗ lực của Bảo hiểm xã hội tỉnh, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT

  Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

  Năm 2019, tỉnh ta được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) hơn 871,6 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo việc thực hiện dự toán KCB BHYT đúng quy định, cân đối nguồn quỹ. Đến hết tháng 9/2019, số chi sau giám định hơn 640 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí tạm thời chưa thanh toán 26 tỷ đồng), chiếm 73% dự toán năm 2019 được giao của địa phương, đảm bảo cân đối nguồn quỹ.

  Xem chi tiết
 • Bảo hiểm xã hội tỉnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng

  Bảo hiểm xã hội tỉnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng

  Ngày 24 tháng 10 năm 2019

  5 năm qua (2014-2019), Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) cơ quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

  Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

  Ngày 27 tháng 09 năm 2019

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tập trung triển khai kế hoạch đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, để phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) ngày càng tốt hơn.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày