Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Ngày 01 tháng 08 năm 2018

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng – lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh CPV

Lịch sử Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình ra đi tìm con đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, mà sự kiện có ý nghĩa quyết định chính là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng toàn văn trên báo Nhân đạo ngày 16 và 17/7/1920.  Từ đó, Người ra sức truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam.

Công tác tuyên truyền được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trực tiếp tiến hành bằng các hình thức in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ… Đồng thời, các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền như: Ban Huấn luyện, Bộ Tuyên truyền…. 

Những hoạt động đó đã góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc: Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930. Sau Hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta là tuyên truyền những văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng. Ban Cổ động và tuyên truyền đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, nông dân mít tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ. Đặc biệt, vào ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 1 tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta.

Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác Tuyên giáo của Đảng.

Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Như vậy, ngày 1/8/1930 được coi là Ngày thành lập, hay Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác Tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam.

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác Tuyên giáo của Đảng – lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trải qua lịch sử 88 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. 

Gần chín thập kỷ qua, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của ngành được giữ vững và phát huy, xứng đáng với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng cao quý và nhiều phần thưởng vinh dự khác mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”, do đó, “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng” và đó chính là một trong những vị trí trọng yếu của công tác tư tưởng. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có phần đóng góp tích cực và vô cùng quan trọng của công tác tư tưởng.

Hiện nay, công tác Tuyên giáo diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Vượt lên khó khăn hiện hữu, công tác Tuyên giáo đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy nắm bắt tình hình, hướng dẫn dư luận xã hội, nhất là những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh liên quan đến những lĩnh vực công tác nhạy cảm, phức tạp; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Kỷ niệm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng năm nay (01/8/1930 - 01/8/2018) là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác Tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác Tuyên giáo. Đây chính là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Trên tất cả các lĩnh vực, công tác Tuyên giáo đều có tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng với công tác này.

Đặc biệt, năm nay là năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đó chính là thời cơ để công tác Tuyên giáo thể hiện vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, góp phần trực tiếp, tích cực xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và văn hóa; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo- "những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn  hoá" luôn là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, là người “gieo” niềm tin của nhân dân với Đảng. Mỗi năm đến ngày kỷ niệm cũng là dịp để cán bộ Ngành Tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên lĩnh vực Tuyên giáo tiếp tục phấn đấu thật sự là gương sáng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, sự kiên định vững vàng về đạo đức, lối sống để nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu và tính thuyết phục của công tác Tuyên giáo; đặc biệt là thể hiện niềm tự hào, lòng say mê và tâm huyết với nghề nghiệp; qua đó tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Tìm kiếm theo ngày