Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 17 tháng 09 năm 2019

Tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn các xã, phường, thị trấn... là những kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.UBND Thành phố phổ biến các nội dung, quy định xây dựng xã, phường,

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.


Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện. UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, triển khai các nội dung, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đôn đốc các xã, phường, thị trấn thực hiện quy trình, thủ tục đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật... Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giúp các cơ quan, tổ chức và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho hơn 400 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở 12 huyện, thành phố; lồng ghép tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; cấp phát 673 cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã... 


Để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với UBND các huyện, thành phố xem xét hồ sơ và thẩm định chỉ tiêu số 18.5 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020. Từ năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức kiểm tra thẩm định chỉ tiêu số 18.5 đối với 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, 2018 và các xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018, 2019; giúp đỡ các xã Hua La, Chiềng Ngần (Thành phố) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật.


Qua đánh giá, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền; thực hiện cải cách hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 83/204 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tăng 65 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật so với năm 2017. Một số địa phương có số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao như: Thuận Châu 21/29 đơn vị cấp xã; Sông Mã 10/19 đơn vị cấp xã; Phù Yên 10/19 đơn vị cấp xã...


Với việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh đã nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của hệ thống các cơ quan Nhà nước, khẳng định vai trò của pháp luật trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân.


Tìm kiếm theo ngày