Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 16 tháng 09 năm 2020

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Thấm nhuần lời Bác dạy, những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm với công việc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

                 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, ngành Y tế tỉnh đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm cán bộ quản lý và tinh giản biên chế. Theo đó, toàn ngành đã giảm 1 phòng, 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; 6 phòng trực thuộc 2 chi cục; giải thể 7 phòng khám đa khoa khu vực, 12 trung tâm dân số - KHHGĐ trực thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ; giảm 19 cán bộ quản lý cấp phòng và đơn vị trực thuộc Sở... Hiện, toàn ngành có 2 chi cục, 12 phòng y tế trực thuộc huyện, thành phố; 19 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện; 4 trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh, 12 trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố; 204 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với tổng số 4.596 cán bộ, viên chức, trong đó, 416 người có trình độ sau đại học; 78 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

                 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng ủy Sở Y tế luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành TW khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

                 

Đảng ủy còn thường xuyên chú trọng công tác tự phê bình và phê bình, giúp cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, đề ra biện pháp khắc phục hạn chế; phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong 5 năm (2015-2020), Đảng ủy đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra toàn diện và chuyên đề đối với chi bộ và đảng viên. Qua đó, kịp thời uốn nắn những hạn chế,  khuyết điểm của cán bộ, đảng viên.

                 

Bên cạnh đó, ngành đã gắn công tác quy hoạch cán bộ với việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hằng năm, tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và đạo đức, lối sống. Trung bình mỗi năm, toàn ngành cử 125 cán bộ đi đào tạo chuyên môn trình độ đại học và sau đại học, cùng hàng nghìn lượt cán bộ y tế được đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn. Từ năm 2018 đến nay, đã có 12 lượt cán bộ công chức, viên chức là lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị y tế và cán bộ quy hoạch lãnh đạo Sở được tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Y tế tổ chức; 22 cán bộ trong diện quy hoạch đi học trình độ cao cấp lý luận chính trị.

                 

Trong hoạt động nghiệp vụ, ngành đã thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ y tế tuyến trên xuống hỗ trợ y tế tuyến dưới theo cách “cầm tay chỉ việc”, chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ năng nghề, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ y tế tuyến dưới. Khuyến khích, động viên các y, bác sỹ tích cực nghiên cứu, ứng dụng y học tiên tiến vào thực tế khám, điều trị cho người bệnh; triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật y học mới đạt kết quả tốt, giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngay từ tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và chi phí cho người bệnh cũng như ngân sách Nhà nước. Điều đáng mừng là, nhiều kỹ thuật y học tiên tiến mà trước đây chỉ tuyến y tế Trung ương mới thực hiện được, nhưng đến nay đã thực hiện tại địa phương.

                 

Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vừa hồng vừa chuyên”, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, trách nhiệm, thương yêu bệnh nhân, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

 

Tìm kiếm theo ngày