Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị (*)

Ngày 22 tháng 05 năm 2019

(Lược trích bài phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị)Đồng chí Hoàng Văn Chất trao Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho các tập thể có nhiều thành tích 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Phong Lưu

 

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã  bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong những năm gần đây, chúng ta đã phát huy mạnh lợi thế và tích cực khắc phục được một số khó khăn riêng có của tỉnh và đạt được 9 nội dung quan trọng như sau:


(1) Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La và các tỉnh Tây Bắc đã khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Quảng trường Tây Bắc đúng vào ngày 7/5/2019; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại 2...


(2) Quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khá toàn diện, nhất là phát triển cây ăn quả và HTX... Trong năm 2018, Sơn La đã có 04 nhà máy chế biến nông sản, tiếp tục thu hút đầu tư chuẩn bị đưa vào sản xuất tiếp 3 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Có 17 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; 61 chuỗi sản phẩm an toàn. Xuất khẩu được 16 loại sản phẩm, 17.500 tấn quả các loại vào thị trường 12 nước, kể cả các thị trường khó tính như: Úc, Pháp, Mỹ, Thụy Sỹ, Trung Quốc... Giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2018 ước đạt 115 triệu USD.


(3) Từ 01/5/2015 - 30/4/2019, tỉnh đã tiếp nhận 17.011 đơn, với 8.115 vụ việc; đã giải quyết xong 7.872 vụ việc, đạt 97%; tiếp tục giải quyết 243 vụ việc, chiếm 3% (trong đó có 17 vụ việc phức tạp); vận hành cả hệ thống chính trị tập trung giải quyết.


(4) Thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII, năm 2018, tỉnh đã ban hành 22/30 Đề án; giảm được 242 đầu mối trực thuộc, 234 cán bộ quản lý và 2.215 biên chế. Kế hoạch đến hết năm 2019, giảm 741 đầu mối trực thuộc, 2.973 cán bộ quản lý, 5.891 biên chế và người hưởng phụ cấp, hỗ trợ ở bản, tiểu khu, tổ dân phố. Số cơ sở có chi bộ đạt 99,76%, có đảng viên đạt 99,9% số bản, trường học, trạm y tế; toàn tỉnh còn 06 bản chưa có chi bộ và 04 bản chưa có đảng viên.


(5) Đang tổ chức nấu ăn tập trung 235 trường, với 49.825 học sinh bán trú ở tất cả các xã đặc biệt khó khăn.


(6) Hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng; năm 2018 và quý I/2019 đã hỗ trợ 9.159 hộ, đạt 93,44%; còn 643 hộ, phấn đấu hoàn thành trong quý II/2019.


(7) Đường đến trung tâm xã được 38/48.


(8) Có 93,9% số hộ được sử dụng điện quốc gia.


(9) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sơn La năm 2018 đạt 60,79 điểm, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc, tăng 1,89 điểm so với năm 2017. Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La năm 2018 đạt 43,78 điểm, đứng thứ 34/63 tỉnh thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017 (trong điều kiện của một tỉnh miền núi, nhiều dân tộc, còn hơn ½ xã đặc biệt khó khăn).


Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng ngày hôm nay.


Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng chỉ ra những hạn chế, đó là: Vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; do vậy chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có nơi còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề còn bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Việc học tập và làm theo Bác chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, đảng viên.


Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp; Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc khắc phục ngay những việc làm chưa được và tập trung vào một số trọng tâm công tác như sau:


1- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, viên chức (thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc; tự chấn chỉnh tác phong của cán bộ…). Đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan và cán bộ chủ chốt các cấp phải là người gương mẫu thực hiện trước tiên, với mục tiêu vì nhân dân phục vụ.


2- Phân công rõ trách nhiệm trong giải quyết đơn thư theo Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.


3- Chọn công việc có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trước hết là trong 9 lĩnh vực đã đạt được trên.


4- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XII; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; có kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua đến 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), đến 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Hội nghị Trung ương X (khóa XII).


5- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. 


6- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay; các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; những nhân tố tích cực từ cơ sở trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, phê phán những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2018 - 2020 thực sự có giá trị, tạo sự lan tỏa, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội.


7- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; định kỳ đánh giá sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ; tổ chức thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06/10/2017 về tổ chức phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, giai đoạn 2018 - 2020.


8- Thực hiện tốt Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 16/5/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)”. Ban Tuyên giáo tham mưu với Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Bác.


Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đi vào nền nếp; tạo được sự chuyển biến của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; đã có những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách thiết thực, hiệu quả; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 


Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử; kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, tôi đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.


(*): Đầu đề do Tòa soạn đặt

Tìm kiếm theo ngày