Trung tâm Hành chính công tỉnh: Giải quyết và trả kết quả gần 27.000 hồ sơ TTHC

Ngày 22 tháng 05 năm 2018

Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ 02/6/2017, đầu mối duy nhất thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.


 

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 

 

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, đến hết tháng 4/2018, Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận 28.817 hồ sơ TTHC; đã giải quyết và trả kết quả gần 27.000 hồ sơ TTHC, đạt 93,5%; trong đó, trả trước thời hạn 22.357 hồ sơ TTHC, đạt 83%; đúng hạn 3.523 hồ sơ TTHC; đang giải quyết 1.207 hồ sơ; trả quá hạn so với quy định 267 hồ sơ. 


Trong thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động đề xuất đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết lên phần mềm khi có thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.


Tìm kiếm theo ngày