Triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xoá mù chữ giai đoạn 2020-2025

Ngày 06 tháng 02 năm 2020

Ngày 6/2, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xoá mù chữ giai đoạn 2020-2025.Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục

và công tác xoá mù chữ giai đoạn 2020-2025.


Thực hiện chương trình phối hợp về thực hiện công tác xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho phụ nữ giai đoạn 2014-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch; tuyên truyền, vận động phụ nữ, trẻ em gái chưa biết chữ tham gia các lớp xoá mù chữ. Phân công giáo viên, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ xoá mù chữ. Chủ động phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học các cấp và các đồn biên phòng vận động những người có đủ điều kiện, nhiệt tình, tâm huyết trực tiếp giảng dạy, quản lý các lớp xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ ở những đơn vị chưa có đủ giáo viên kiêm nhiệm. Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ chưa hoàn thành chương trình xoá mù chữ tích cực tham gia lớp học và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Kết quả, từ năm 2015 đến tháng 4/2019, toàn ngành Giáo dục đã huy động, bố trí 336 giáo viên, cán bộ trực tiếp tham gia công tác xoá mù chữ, phổ cập giáo dục; toàn tỉnh mở 337 lớp, huy động hơn 11.500 học viên ra lớp. Một số huyện có số lượng học viên ra lớp nhiều như: Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp.

 


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xoá mù chữ giai đoạn 2020-2025.


Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục và công tác xóa mù chữ giai đoạn 2020- 2025, tập trung vào những nội dung: Phối hợp tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và hội viên, phụ nữ chủ trương của ngành Giáo dục và Đào tạo về nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Phối hợp nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của học sinh và gia đình học sinh để cùng tháo gỡ, hỗ trợ, giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục học sinh. Phối hợp tham gia tuyên truyền, triển khai phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. Phối hợp tuyên truyền, vận động học sinh nữ không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống... Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xoá mù chữ cho mọi người; củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục; làm nền tảng vững chắc, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày