Triển khai kế hoạch hoạt động phối hợp phòng, chống lao/HIV năm 2019

Ngày 10 tháng 06 năm 2019

Ban Điều phối Lao/HIV tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp phòng, chống lao/HIV năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 và giao ban định kỳ 6 tháng đầu năm.Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 và giao ban định kỳ 6 tháng đầu năm của Ban Điều phối Lao/ HIV tỉnh.


Thời gian qua, công tác phối hợp phòng, chống lao/HIV trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Ban Điều phối Lao/HIV các huyện, Thành phố được kiện toàn, công tác giao ban định kỳ giữa chương trình phòng chống lao và chương trình phòng chống HIV tuyến tỉnh, huyện được duy trì. Hoạt động tư vấn, xét nghiệm đồng nhiễm lao/HIV được bệnh viện tuyến tỉnh, huyện chú trọng thực hiện. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, đã khám sàng lọc, chẩn đoán lao cho 414 bệnh nhân nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm HIV cho 558 bệnh nhân mắc lao, phát hiện 29 trường hợp đồng nhiễm lao/HIV, trong đó, 100% các bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV được đăng ký điều trị.


Năm 2019, Ban Điều phối Lao/HIV tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bệnh lao/HIV; huy động các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, cộng đồng tham gia các hoạt động phòng, chống lao/HIV; tăng cường giám sát hoạt động phối hợp phòng, chống lao/HIV tuyến huyện; áp dụng kỹ thuật mới khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao/HIV, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Phấn đấu 95% số người mắc lao được xét nghiệm HIV; 95% người nhiễm lao/HIV được điều trị ARV trong quá trình điều trị lao; 95% người nhiễm HIV mới được đăng ký tham gia Chương trình điều trị HIV/AIDS được dự phòng lao bằng thuốc INH; 95% bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV được chuyển gửi thành công giữa hai chương trình…

Tìm kiếm theo ngày