Triển khai công tác tuyên truyền tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Ngày 21/9, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức họp triển khai công tác tuyên truyền tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV. Dự họp có lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 

Họp triển khai công tác tuyên truyền tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2021), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2015-2020) và Kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1985 - 10/10/2020). Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các nội dung hướng dẫn tác nghiệp của các cơ quan báo chí và phóng viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.


Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội. Đồng thời, thông tin về việc thành lập Tổ quản lý báo chí tại Đại hội để các cơ quan báo chí liên hệ lấy thẻ tác nghiệp và khâu nối các nội dung và chủ đề phỏng vấn. Theo đó, đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Tổ quản lý báo chí tại Đại hội để tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Tìm kiếm theo ngày