Toàn tỉnh: Tổng dư nợ cho vay 30.100 tỷ đồng

Ngày 08 tháng 06 năm 2018

Từ đầu năm đến nay, hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ổn định, an toàn và tăng trưởng tốt, các chương trình tín dụng được triển khai hiệu quả.


 

Phiên giao dịch tại AgriBank Chi nhánh Mộc Châu.

 

Các ngân hàng thương mại thực hiện tốt các quy định của Ngân hàng Nhà nước theo nguyên tắc tăng trưởng, nâng cao chất lượng, gắn với đảm bảo an toàn vốn vay, tăng cường mở rộng địa bàn hoạt động và các dịch vụ tiện ích, ngân hàng hiện đại. 5 tháng đầu năm, tổng huy động vốn trên địa bàn của các tổ chức tín dụng đạt 16.000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay 30.100 tỷ đồng. Trong đó, tập trung cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và các chương trình tín dụng ưu đãi theo chính sách của Chính phủ.


Tìm kiếm theo ngày