Toàn tỉnh: Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 7,9 triệu con

Ngày 13 tháng 08 năm 2019

Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh hiện đạt trên 7,9 triệu con (467.367 con trâu, bò; 635.277 con lợn và hơn 6,8 triệu con gia cầm).Người dân xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) nuôi bò nhốt chuồng.


Các địa phương trong tỉnh luôn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đã tiêm 1,1 triệu liều vắc-xin phòng bệnh tụ huyết trùng, 51.510 liều vắc-xin phòng bệnh ung khí thán cho trâu, bò; 264.691 liều vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng, 114.515 liều vắc-xin phòng dịch tả lợn, 17.410 liều vắc-xin tụ huyết trùng cho đàn lợn và 139.099 liều vắc-xin phòng dại trên chó. Ngoài ra, các huyện, thành phố tăng cường kiểm dịch xuất, nhập gia súc, gia cầm, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh...


Tìm kiếm theo ngày