Tổ công tác 1169 làm việc với UBND huyện Vân Hồ, Mộc Châu

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

Ngày 30/11, Tổ công tác 1169 của UBND do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Vân Hồ về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với địa phương.

 


Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Vân Hồ.


Từ ngày 1/1/2018 – 30/10/2018, UBND huyện Vân Hồ được giao thực hiện 861 nhiệm vụ, trong đó có 310 nhiệm vụ có thời hạn và 551 nhiệm vụ không có thời hạn, đến hết ngày 30/10/2018, huyện Vân Hồ đã triển khai thực hiện và hoàn thành 789 nhiệm vụ; hoàn thành nhưng chậm tiến độ 16 nhiệm vụ. Nổi bật là việc: Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh cho các sản phẩm; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tập thể, tư nhân; ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng di dân tái định cư các dự án thủy điện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy đã đạt được nhiều kết quả tích cực…


Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, huyện Vân Hồ vẫn còn tồn tại một số hạn chế gồm: Sản xuất nông nghiệp chưa mang tính bền vững, quy mô nhỏ lẻ; một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra; công tác phòng, chống tội phạm ma túy, buôn bán vận chuyển ma túy còn nhiều phức tạp… Thời gian tới, UBND huyện Vân Hồ tiếp tục tăng cường rà soát các nhiệm vụ giao cho các ban, ngành của huyện cùng UBND các xã; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc, trồng cây tăng vụ; tập trung triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện…


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của UBND huyện Vân Hồ. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các ngành triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao công tác cải cách hành chính; hoàn thành đúng hạn các văn bản tham mưu thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.


Ngày 30/11, Tổ công tác 1169 của UBND do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Mộc Châu về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với địa phương. Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Mộc Châu.


Từ ngày 1/1/2018 – 28/11/2018, UBND huyện Mộc Châu được giao thực hiện 849 nhiệm vụ, trong đó có 322 nhiệm vụ có thời hạn và 490 nhiệm vụ không có thời hạn; đến hết ngày 28/11/2018, huyện Mộc Châu đã triển khai thực hiện và hoàn thành 812 nhiệm vụ, trong đó có 10 việc hoàn thành nhưng chậm tiến độ và còn 37 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện. Nổi bật là việc: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia lao động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, biên chế nhà nước…

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, huyện Mộc Châu vẫn còn hạn chế như: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, xử lý ô nhiễm môi trường chưa đạt hiệu quả như mong muốn… Trong thời gian tới, UBND huyện Mộc Châu sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát tiển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân; nâng cao sức cảnh tranh của ngành chè Mộc Châu và tập trung cao cho công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra…


Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của UBND huyện Mộc Châu. Đề nghị huyện tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các ngành triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao công tác cải cách hành chính; hoàn thành đúng hạn các văn bản tham mưu thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

Tìm kiếm theo ngày