Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật (ngày 23/5/2021), là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng.

 

Đây là cuộc vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND cấp tỉnh, huyện, xã trong nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Để cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn giới thiệu bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp, trước hết các cấp, các ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội cần tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

 

Tuyên truyền sâu rộng quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm tự giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

 

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong tổ chức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, xã thực hiện công tác bầu cử. Hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, xã thực hiện quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh.

 

Các ngành chức năng thống kê đầy đủ dân số toàn tỉnh, dân số của các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính. Bảo đảm giao thông, liên lạc, điện, nước, chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường trong quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử.

 

Các lực lượng vũ trang tập trung xây dựng phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử, chú trọng bảo đảm an ninh tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về an ninh, quốc phòng.

 

Thường xuyên theo dõi, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19. Xây dựng các phương án, chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử…

 

Các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật; chủ động thực hiện và bảo đảm các điều kiện tiến độ cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu nhân sự; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử; chủ động phối hợp trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Tìm kiếm theo ngày