Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Thuế

Ngày 30 tháng 09 năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với hệ thống ngành Thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả trong thực hiện quản lý chính sách pháp luật thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế khu vực.


Để việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế và các phòng chức năng không làm xáo trộn hoạt động và ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới toàn bộ công chức, người lao động; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ lãnh đạo và công chức để có phương án sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý, bố trí hài hòa giữa công việc và cuộc sống gia đình, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, việc sắp xếp lại các phòng chức năng, chi cục thuế khu vực không gây ra biến động lớn, các bộ phận chuyên môn đều đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Trước khi sắp xếp, tại Cục Thuế có 12 phòng chuyên môn nghiệp vụ, sau sắp xếp từ 1/4/2019 giảm xuống còn 11 phòng, gồm 10 phòng chuyên môn và 1 Văn phòng thuộc Cục Thuế; giảm 1 chức danh trưởng phòng. Đối với việc sắp xếp và hợp nhất tổ chức bộ máy Chi cục Thuế các huyện, thành phố, trước khi hợp nhất có 12 chi cục thuế các huyện, với 57 đội thuế; sau khi sắp xếp từ ngày1/8/2019 đã hợp nhất thành 6 chi cục thuế khu vực (CCTKV), gồm: CCTKV thành phố Sơn La - Mường La; CCTKV Mai Sơn - Yên Châu; CCTKV Mộc Châu - Vân Hồ;  CCTKV Phù Yên - Bắc Yên; CCTKV Thuận Châu - Quỳnh Nhai; CCTKV Sông Mã - Sốp Cộp. Về chức danh giảm 6 chi cục trưởng. Số lượng đội thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực còn 37 đội thuế (giảm 20 đội thuế và giảm 20 chức danh đội trưởng đội thuế). Hiện, số lượng cấp phó chi cục trưởng, phó đội trưởng trước mắt giữ nguyên chức vụ ở chi cục thuế mới. Đối với những chi cục thuế, đội thuế trên 3 cấp phó, Cục Thuế sẽ xây dựng phương án để bố trí tăng cường cho các đơn vị khác và xây dựng lộ trình giảm số lượng cấp phó tại đơn vị về đúng quy định.


Cùng với đó, tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể được kiện toàn, sắp xếp lại. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy Sơn La, Đảng bộ Cục Thuế đã tiếp nhận 12 chi, đảng bộ Chi cục Thuế các huyện, thành phố với 286 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế, nâng số đảng viên của Đảng bộ Cục Thuế lên 381 đồng chí, sinh hoạt tại 17 chi, đảng bộ trực thuộc. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn lại, hiện có 12 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế (giảm 5 chi bộ trực thuộc và giảm 15 cấp ủy viên). Các đoàn thể tại Chi cục Thuế khu vực đã được chuyển về trực thuộc Công đoàn cơ sở Cục Thuế, Đoàn Thanh niên Cục Thuế, Hội Cựu chiến binh Tài chính - Cục Thuế.


Có thể nói, cơ cấu tổ chức bộ máy Cục Thuế sau khi sắp xếp, sáp nhập vẫn đảm bảo đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định; không gây xáo trộn lớn về tổ chức bộ máy; đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao. Sau khi sắp xếp, kiện toàn, tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể tập trung đầu mối, thuận lợi cho công tác lãnh đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác xây dựng đảng, đoàn thể. Việc  hợp nhất, tinh gọn bộ máy góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế, từng bước nâng cao chất lượng quản lý thuế, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ của công chức thuế, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm được Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, HĐND tỉnh giao.


Thành Lê

Tìm kiếm theo ngày