Tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày 09 tháng 12 năm 2021

Sau hơn 3 năm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, huyện Bắc Yên đã tích cực triển khai, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

                                       


Lãnh đạo Sở Nội vụ kiểm tra về cải cách hành chính tại huyện Bắc Yên.

             

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện đã xây dựng Đề án giải thể Phòng Y tế huyện, giảm số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện từ 13 cơ quan xuống còn 12 cơ quan. Tổ chức 4 đợt sáp nhập, từ 152 bản xuống còn 103 bản, tiểu khu, giảm 49 bản, tiểu khu. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trước khi sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục của huyện có 54 đơn vị trường học trực thuộc. Sau khi sáp nhập còn lại 42 đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện; gồm 16 trường mầm non, 6 trường liên cấp tiểu học và THCS, 10 trường tiểu học, 10 trường THCS.

             

Với việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã giải thể 4 đơn vị (Trạm khuyến nông, Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản) để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, giảm 3 đơn vị đầu mối, giảm 3 lãnh đạo cấp trưởng, 3 lãnh đạo cấp phó. Đối với lĩnh vực truyền thông, văn hóa, sáp nhập Đài truyền thanh truyền hình, Trung tâm văn hóa thể thao, Đội chiếu bóng lưu động, thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện.

             

Huyện Bắc Yên đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao theo mô hình mới. Các đơn vị đã kiện toàn tổ chức, các đoàn thể, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, quy chế làm việc, quy chế phối hợp; sắp xếp, bố trí nhân sự; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong các bộ phận, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Sau sáp nhập, các cơ quan, đơn vị đã từng bước đi vào nề nếp, ổn định và hoạt động tương đối hiệu quả, góp phần tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng ngân sách, giảm bớt đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng.

             

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Yên, cho biết: Sau khi sáp nhập, đi vào hoạt động, đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, công việc sát với thực tế không có hiện tượng chồng chéo như trước đây, hiệu quả công việc cũng được nâng lên. Tuy nhiên, cũng có hạn chế nhiều trong việc kiểm tra, xử lý các nhiệm trong chuyên ngành và tham mưu về chuyên môn. Đội ngũ cán bộ khuyến nông xã thực hiện theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đến nay phần lớn đã thanh lý hợp đồng, mức thu nhập hiện tại của cán bộ khuyến nông xã rất thấp, nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc được giao.

             

Đánh giá về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, ông Lê Văn Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho biết: Trong quá trình thực hiện, huyện đã tập trung chỉ đạo, thống nhất nguyên tắc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh; phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tinh gọn đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý, giảm người lao động, biên chế theo lộ trình đảm bảo chặt chẽ và khoa học. Việc thực hiện đề án được tiến hành thận trọng, chắc chắn, công khai, dân chủ nên việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

             

Thời gian tới, huyện Bắc Yên tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể về quan điểm, mục tiêu, nội dung và yêu cầu của các nghị quyết. Tiếp tục rà soát vị trí việc làm, hoàn thiện quy chế làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày