Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Ngày 20 tháng 06 năm 2022

Ngày 20/6, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở” (Ban Chỉ đạo 32), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.Ban Chỉ đạo 32 họp triển khai nhiệm vụ.


6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 32 đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, chương trình công tác, kiểm tra giám sát tại cơ sở. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tiếp nhận, tham mưu xử lý kịp thời đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy; nghiên cứu, đề xuất hướng chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…


Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ các huyện, thành phố triển khai thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; triển khai bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách; kịp thời nắm bắt nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết những khó khăn vướng mắc từ cơ sở…


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; báo cáo đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tiểu khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo quy định. Các huyện ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp về kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và hợp tác xã tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025”; chú trọng hơn nữa việc phát triển đảng viên nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đoàn viên thanh niên, phụ nữ. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phân công; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị phụ trách chuẩn bị các nội dung theo tiến độ, yêu cầu đề ra.

Tìm kiếm theo ngày