Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu công việc, tổ chức bộ máy, văn phòng cấp ủy Đảng các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ và tham mưu đắc lực, hiệu quả cho cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc.

 

 

Các đồng chí Thường trực tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy cho các cá nhân năm 2020.

Ảnh: PV

 

Với vai trò là cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy, Văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã trực tiếp giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực công tác.

 

Văn phòng tỉnh ủy đã trực tiếp tham mưu xây dựng và theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy; phối hợp với các ban Đảng và các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị, giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng bộ trong toàn tỉnh, tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, các chuyên đề; soạn thảo, thẩm định, nhân sao, phát hành và lưu trữ tài liệu văn kiện, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tuyệt đối an toàn, bí mật. Sau mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy đã chủ động phối hợp, tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng và ban hành kịp thời Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với chất lượng ngày càng cao, khoa học, hiệu quả hơn. Hằng năm, đã giúp Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Duy trì nền nếp việc xây dựng lịch làm việc tuần của Thường trực Tỉnh ủy, tạo sự phối hợp chặt chẽ, khoa học trong hoạt động của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Chủ động phục vụ kịp thời các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là trong việc chuẩn bị các văn bản, tài liệu đưa ra tại kỳ họp; làm tốt công tác tổng hợp, ghi biên bản hội nghị, tiến hành thẩm định đối với những đề án quan trọng; văn bản hoá các kết luận, quyết định sau kỳ họp kịp thời, có chất lượng; theo dõi, tổng hợp việc triển khai, thực hiện các kết luận, quyết định để phản ánh, tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy có chủ trương chỉ đạo giải quyết. Công tác thông tin tổng hợp phục vụ Tỉnh ủy đã được nâng cao hơn, giúp lãnh đạo nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình để có quyết định xử lý đúng đắn các sự việc và tình huống xảy ra. Các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất được xây dựng, trình ký, gửi lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, các ban ngành Trung ương và thông tin tới các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đảm bảo đúng quy định, thời gian và có chất lượng.

 

 

Cán bộ Phòng Văn thư (Văn phòng tỉnh ủy) soạn thảo, thẩm định, biên tập các văn bản phục vụ hội nghị.

Ảnh: PV

 

Bên cạnh đó, Văn phòng tỉnh ủy còn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ án và vụ việc phức tạp trên địa bàn, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy có biện pháp giải quyết. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân gửi đến Thường trực tỉnh ủy. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo định kỳ; đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các đơn thư khiếu kiện theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy. Làm tốt công tác tài chính Đảng; chủ động tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy phê duyệt ngân sách hằng năm cho các đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và đáp ứng nhiệm vụ chi của các đơn vị. Tăng cường theo dõi, giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính của cơ quan. Tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính, kế toán đối với các đơn vị ngân sách trực thuộc Tỉnh ủy. Phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện tốt các quy định của Văn phòng Trung ương về quản lý tài chính, tài sản Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin; việc xử lý công văn đi - đến đúng quy trình, chặt chẽ, bảo mật nghiêm ngặt; các hồ sơ được thiết lập đầy đủ; thực hiên tốt viêc thu hồi, nộp, lưu tài liệu, chỉnh lý đưa vào Kho lưu trữ. Làm tốt công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy. Thực hiện tốt công tác cơ yếu, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được bí mật, chính xác, kịp thời. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý ngân sách, tài sản và bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy; triển khai có kết quả đề án tin học hoá các hoạt động của cơ quan Đảng từ cấp tỉnh đến các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

Cùng với Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã bám sát chủ trương, sự chỉ đạo của thường trực các cấp ủy, không ngừng nỗ lực, cố gắng, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực công tác.

 

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy ở cơ sở năm 2019 tại huyện Vân Hồ.

Ảnh: PV

 

Thực hiện mục tiêu xây dựng văn phòng cấp ủy ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, Văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tổ chức công tác khoa học, đẩy mạnh kế hoạch hoá, quy trình hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu công tác. Trong đó, chú trọng chủ động đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu thuộc chức năng của văn phòng cấp ủy trên các lĩnh vực góp phần giúp Ban Thường vụ, Thường trực các cấp ủy định hướng, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề mới, khó, phức tạp. Đồng thời, thực hiện tăng cường kỷ cương công vụ, cải tiến phong cách, lề lối làm việc trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy.

 

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu giúp việc, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của cấp ủy trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa tỉnh Sơn La vươn lên đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế. Ghi nhận những thành tích to lớn, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Đặc biệt, năm 2005 Văn phòng tỉnh ủy Sơn La đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2009 được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2014 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước tặng thưởng; năm 2017 đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đội ngũ những người làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Tìm kiếm theo ngày