Thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sông Mã đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội tại địa phương tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, góp phần cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội...Nông dân bản Trung Châu, xã Chiềng Cang (Sông Mã)

đầu tư chăn nuôi gia súc từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.


Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW tới các xã, thị trấn; kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn tham gia Ban đại diện HĐQT huyện. Đồng thời, UBND huyện ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, như: Kế hoạch số 130/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; công văn số 687/UBND về nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH; công văn số 1/BĐD về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách...


Hàng năm, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát; tổ chức tập huấn cho đội ngũ bí thư, trưởng bản quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Thực hiện công khai hóa thông tin để nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ nội dung nhận ủy thác, tuyên truyền thành lập tổ tiết kiệm - vay vốn, giám sát họp tổ bình xét cho vay, thực hiện kiểm tra trước, trong và sau cho vay đối với người vay theo đúng quy định; phối hợp với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của các tổ TK-VV; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn công khai, dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn; hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội; tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.


Qua 5 năm (2014-2019), Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH  huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cấp Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên nhận ủy thác cho vay, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sông Mã đã có tổng dư nợ gần 465 tỷ đồng, cho 20.857 lượt hộ vay thông qua 484 tổ TK-VV trên địa bàn. Qua kiểm tra, đánh giá, các xã, thị trấn triển khai tốt công tác tín dụng chính sách, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến nhân dân; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các bản; xác nhận danh sách hộ có nhu cầu vay vốn đúng đối tượng; các tổ chức hội, đoàn thể, tổ TK-VV thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác, ủy nhiệm, tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu nợ quá hạn. Cũng qua kiểm tra, đối chiếu, cơ bản các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế, không phát hiện sai phạm trong hoạt động tín dụng chính sách.


Theo ông Nguyễn Thế Chung, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, cùng với nguồn vốn Ngân hàng CSXH tỉnh cân đối, huyện đã bố trí 1,45 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH huyện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn vay vốn. Phòng giao dịch đã thực hiện chuyển nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến 100% các xã, thị trấn, bản, tổ dân phố, hộ nghèo và các đối tượng chính sách để phát triển sản xuất, 5 năm qua đã góp phần giúp 3.246 hộ thoát nghèo, 367 học sinh, sinh viên vay vốn đi học, 628 lao động vay vốn tạo việc làm mới, 6.808 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, hỗ trợ xây dựng 519 căn nhà cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện 3% trở lên. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 19 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn; niêm yết công khai các thông báo chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất, nội quy giao dịch, danh sách các hộ vay vốn còn dư nợ... thực hiện nghiêm túc việc cho vay, thu nợ đúng quy trình nghiệp vụ; giải quyết hồ sơ giải ngân đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ dân trên địa bàn.


Có thể khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đang ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Sông Mã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục chuyển nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.


Tìm kiếm theo ngày