Thực hiện các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, những năm qua, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo các ngành tập trung các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng chính quyền điện tử.

                                       


Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố.

             

Trong giai đoạn 2011-2020, hoạt động ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện, hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý, điều hành được nâng cao, tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Hiện nay, hệ thống thông tin hành chính điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đã thực hiện kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan và đưa vào vận hành thông suốt, ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh. Trên cơ sở đó, tạo lập nền tảng triển khai thống nhất các hệ thống thông tin, các ứng dụng CNTT phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh và chính quyền cấp huyện, cấp xã. Hạ tầng kỹ thuật CNTT của các cơ quan nhà nước cơ bản đáp ứng việc triển khai ứng dụng CNTT, 100% cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh, huyện được trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% máy tính đều được kết nối Internet. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được triển khai, kết nối từ UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

             

Với hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung đã được triển khai tại 19 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, 12 UBND các huyện, thành phố, 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, 323 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành và các phòng ban trực thuộc UBND các huyện, thành phố, 204 xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) đạt 97%. Đã kết nối đồng bộ và thông suốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến hết các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh với trục liên thông quốc gia. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được triển khai tập trung, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước từ tỉnh, huyện và từng bước mở rộng đến cấp xã trong việc trao đổi, chuyền và nhận thông tin trên môi trường mạng, qua đó nâng cao chất lượng và tính hiệu quả trong công việc của các cơ quan nhà nước, đã cấp hơn 8.000 tài khoản, trong đó có 19 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 12 UBND các huyện, thành phố có 100% cán bộ, công chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ, sử dụng thường xuyên trong công việc. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có cổng, trang thông tin điện tử để đăng tải đầy đủ thông tin giới thiệu về tỉnh, cơ quan đơn vị, địa phương, các tin tức thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, các hoạt động trong tỉnh được cập nhật thường xuyên; 100% các thủ tục hành chính được các sở, ngành, huyện cung cấp trực tuyến mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, đơn vị.

             

Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung triển khai, cấp phát, hướng dẫn sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng cho cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống thư điện tử. Đã tiến hành 20 đợt đăng ký và cấp phát thuê bao chứng thư số cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh với tổng số 1.596 chứng thư số đã được bàn giao, cho các cơ quan, đơn vị đưa vào sử dụng hiệu quả.

             

Theo kết quả Chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 mới đây, tỉnh Sơn La đạt kết quả chỉ số CCHC 81,93; xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả trên đã minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong việc cải thiện chỉ số xếp hạng CCHC, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong việc tập hợp rà soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng tinh gọn, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, bãi bỏ TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

             

Để hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh đang tập trung ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc các cơ quan nhà nước tại HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; cung cấp hộp thư điện tử cho các cán bộ, công chức của các đơn vị sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn... Phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ chuyên trách về CNTT; đào tạo kiến thức nâng cao về quản trị mạng cho cán bộ CNTT chuyên trách tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính quyền điện tử...

             

Với nhiều giải pháp để nâng cấp dịch vụ công, dự kiến đến cuối năm 2020, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% số dịch vụ công của tỉnh Sơn La được nâng cấp,  đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với các bộ, ngành, địa phương trong năm nay, góp phần đẩy mạnh thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất, qua đó thúc đẩy chính quyền điện tử, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tìm kiếm theo ngày