Thực hiện 3 đột phá trong hoạt động ngân hàng

Ngày 08 tháng 04 năm 2021

5 năm qua (2016-2020), thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La đã lãnh đạo đưa nội dung học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên, công chức, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.


 

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho các tập thể.

 

Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Chi bộ có 27 đảng viên, sinh hoạt tại 4 tổ Đảng. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả, Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề học tập hằng năm. Căn cứ theo nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ đảng viên, công chức đăng ký làm theo bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, Chi bộ đều rà soát, đánh giá về kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký làm theo của đảng viên; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hằng năm.


Đồng chí Trịnh Công Văn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh, cho biết: Chi bộ đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 05; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể thực hiện kế hoạch đã đăng ký; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tạo chuyển biến tích cực, sự lan tỏa trong toàn Chi nhánh.


Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05, là Chi bộ đã lựa chọn và tổ chức thực hiện các nội dung đột phá. Trong đó, năm 2017-2018, Chi bộ đăng ký nội dung “Đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn” theo Nghị định 55 và “Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch” theo Nghị quyết số 30 của Chính phủ. Chi bộ đã lãnh đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.


Năm 2019, Chi bộ tiếp tục đăng ký nội dung đột phá “Tăng cường tổ chức chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp - Hợp tác xã, có sự phối hợp tham gia của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ vay vốn giữa Ngân hàng - Doanh nghiệp - Hợp tác xã”. Để triển khai thực hiện, Chi nhánh đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với sự tham gia của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức tín dụng và 60 doanh nghiệp, HTX. Các tổ chức tín dụng đã cam kết hỗ trợ vốn vay tháo gỡ khó khăn cho 6 doanh nghiệp, hợp tác xã với tổng nguồn vốn 787 tỷ đồng; trong đó, đến hết năm 2020, đã cho vay được 3 dự án.


Năm 2020, Chi bộ đã xác định nội dung đột phá là “Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội”, đã tập trung chỉ đạo chuyên môn triển khai thực hiện thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ công. Đến hết năm 2020, hệ thống ngân hàng Sơn La có 604 điểm giao dịch bao gồm từ trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, POS, đến các điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dụng.


Bên cạnh đó, Chi bộ tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã chỉ ra trong năm 2019-2020. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, hằng tháng nội dung sinh hoạt Chi bộ đều được gửi đến từng đảng viên qua hòm thư công vụ để đảng viên nghiên cứu và tham gia thảo luận. Qua đó, các buổi sinh hoạt Chi bộ đã được tổ chức phong phú về nội dung, có nhiều ý kiến của đảng viên đóng góp xây dựng cơ quan, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt việc ban hành mới, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Chi nhánh. Các quy chế, quy định, nội quy được ban hành kịp thời, đầy đủ; thường xuyên được rà soát, bổ sung đã góp phần phòng ngừa, hạn chế rủi ro, phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng tài sản công an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.


Đồng chí Dương Thị Nhung, Tổ trưởng tổ Đảng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, chia sẻ: Nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Tổ Đảng đã quán triệt và thực hiện nghiêm quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, văn hóa công vụ trong Chi nhánh; xây dựng phong cách, lề lối làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả.


Với những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đánh giá phân loại từ năm 2016-2020, có 1 năm, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 năm đạt trong sạch, vững mạnh và 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tìm kiếm theo ngày