Thiết thực học và làm theo Bác ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; 100% chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.


 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân

có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: P.V


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, cụ thể hóa từng nội dung học tập vào công việc hàng ngày và triển  khai sâu rộng việc học tập đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện đưa nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hằng tháng và kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo một cách cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4  khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Chỉ thị 25-CT/TU ngày 12/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua đó, việc tập trung thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên của từng đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức học tập, trau dồi nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.


Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tổ chức, cá nhân thuộc Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương, khen thưởng. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Đảng uỷ Khối tặng Giấy khen 16 tập thể, 22 cá nhân. Qua đó, kịp thời động viên, khuyến khích và tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.


Hoàng Dũng

(Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày