Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận ý kiến tham gia, phản ánh, kiến nghị của cử tri

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Khoản 6, Điều 7, Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh Sơn La vừa ra Thông báo số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận ý kiến tham gia, phản ánh, kiến nghị của cử tri đối với các nội dung trình tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.


Theo đó, mọi ý kiến tham gia, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương và cử tri trong tỉnh, có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng: 0212.3799.386

           

Lê Anh

Tìm kiếm theo ngày