Thành ủy: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 15/5, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiểu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; lãnh đạo một số ban, ngành và các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

 

 

Lãnh đạo Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 4 năm qua, Ban Thường vụ thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân ở địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định các nội dung tập trung chỉ đạo, như: Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GAP… Từ năm 2017 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn, đăng ký với Ban Thường vụ tỉnh ủy 17 nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá và mô hình hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ngoài ra, đã ban hành Kết luận số 1099-KL/TU ngày 13/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố với 40 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký và thực hiện 346 mô hình, nội dung đột phá; hằng năm các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung chuẩn mực, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; trách nhiệm với công việc được giao… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Lãnh đạo UBND Thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thời gian tới, Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố.

 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố đã tặng giấy khen cho 26 tập thể, 25 cá nhân là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm theo ngày