Thành ủy: Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Ngày 15/11, Thành uỷ Sơn La đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn.


 

Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai một số nội dung như: Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 60 - KL/TW ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; Nghị quyết số 52 - NĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Hướng dẫn số 26 - HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35 - CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 15 - HD/TU ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025...


Ngay sau Hội nghị, Thành uỷ đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng thành ủy, các đoàn thể chính trị, xã hội, Đảng ủy các xã, phường, các chi, đảng bộ cơ sở nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ trong năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2020 đảm bảo hiệu quả...

Tìm kiếm theo ngày