Tham mưu hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Xác định công tác tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Tổ chức tỉnh ủy đã tập trung tham mưu với tỉnh ủy xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, góp phần tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn Ban Bảo vệ chăm sóc cán bộ tỉnh.

 

Bám sát nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, xây dựng và triển khai hàng loạt các đề án quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong đó, nổi bật là việc tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, đã tham mưu cho Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác, ban hành hệ thống văn bản, hướng dẫn thực hiện; xây dựng, triển khai các đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch. Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, thận trọng, nhân văn, không nóng vội; với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đảm bảo “hợp tình, hợp lý”, lấy quyền và lợi ích của cán bộ, đảng viên làm cơ sở; sắp xếp tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị.


Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 18, đã xây dựng xong và triển khai 5 đề án gồm: Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; tinh gọn đầu mối trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh; tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Đối với Nghị quyết 19, xây dựng và triển khai 10 đề án như: Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên các lĩnh vực: khoa học - công nghệ; xây dựng; giáo dục - đào tạo; y tế; tư pháp; nông nghiệp; văn hóa, thể dục, thể thao; thông tin, truyền thông; tài nguyên và môi trường; công thương. Theo đó, sau khi triển khai xong 15 đề án, về tổ chức bộ máy giảm 549 đầu mối từ tỉnh đến cơ sở; giảm 701 lãnh đạo, quản lý các cấp và giảm được 2.818 biên chế; đối với lộ trình tự chủ, có 33 đơn vị tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên, 310 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên. Cùng với đó, Ban Tổ chức tỉnh ủy tham mưu thực hiện rà soát, sắp xếp các ban chỉ đạo, tổ công tác trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh, qua đó, Tỉnh ủy giảm 2 ban chỉ đạo, 9 tổ công tác, UBND tỉnh giải thể 28/34 ban chỉ đạo, thành lập mới 2 ban chỉ đạo. Tham mưu triển khai thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tại 12/12 huyện, thành phố. Xây dựng đề án thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu; hợp nhất một số cơ quan cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện. Hoàn thành rà soát các đơn vị hành chính cấp xã, bản; chức danh trưởng bản, tổ trưởng tiểu khu, tổ dân phố chưa phải là đảng viên...


Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, Ban Tổ chức tỉnh ủy thường xuyên tham mưu kiện toàn tổ chức cán bộ và tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới cả về số lượng và cơ cấu; triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ  trên cơ sở rà soát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế. Việc lựa chọn cử cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu được ưu tiên các ngành, nghề, lĩnh vực trọng yếu, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Từ đầu năm đến nay,  Ban Tổ chức tỉnh ủy đã tham mưu cử hơn 200 cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; 15 cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; 7 cán bộ đào tạo cử nhân chính trị, chuyên ngành; cử 33 cán bộ thuộc diện đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; 85 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung;  mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý tỉnh năm 2018 cho 149 đồng chí được quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025...


Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Tổ chức tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò tham mưu hiệu quả trong các khâu công tác tổ chức, cán bộ; tập trung thực hiện các đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối trong hệ thống chính trị và các cơ quan nhà nước; các nghị quyết, quy định của tỉnh ủy; các đề án, kế hoạch về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ đã ban hành; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tác phong, chủ động tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng.


Tìm kiếm theo ngày