Thẩm định, xét công nhận xã Hát Lót và xã Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Ngày 30/10, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã đến thẩm định, xét công nhận xã Hát Lót và xã Mường Bon (Mai Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh thẩm định,

xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Hát Lót (Mai Sơn).


Đến nay, xã Hát Lót đã đạt 19/19 tiêu chí, với những thành tựu nổi bật, như: Toàn xã có 68,11% đường trục bản, tiểu khu được bê tông cứng hóa; 99,7% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia; 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% bản, tiểu khu có nhà văn hóa, khu thể thao phục vụ cộng đồng; xã không còn hộ nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 31 triệu đồng/năm… xã Mường Bon cũng đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn, xã đã huy động mọi nguồn lực đầu tư để thực hiện bê tông hóa trên 19km đường trục bản, đạt tỷ lệ 50,91%. Toàn xã có 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xã không còn hộ nhà tạm, dột nát; các bản đều có nhà băn hóa, khu thi đấu thể thao, 85,7% bản được công nhận bản văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,2 triệu đồng/năm. 


Qua kiểm tra, Đoàn thẩm định đã nhất trí cao với kết quả xã Hát Lót và Mường Bon đã đạt được. Đồng thời, đề nghị các xã, huyện sớm hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; tổ chức Lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trang trọng, tiết kiệm; tiếp tục giữ vững và củng cố các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày