Tập huấn về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình và thực hiện các vấn đề về dân tộc thiểu số, giới, dinh dưỡng

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

Trong 2 ngày (22 - 23/4), Ban Điều hành chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Sơn La tổ chức lớp tập huấn về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình và thực hiện các vấn đề về dân tộc thiểu số, giới, dinh dưỡng cho 36 học viên là cán bộ phụ trách Chương trình đang công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

Tham gia tập huấn, các học viên được tìm hiểu, tiếp thu các nội dung chủ yếu: Tổng quan về Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” và Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch hành động, cấp nước, vệ sinh, xây dựng năng lực và hỗ trợ chính sách, đấu thầu quản lý tài chính, quản lý phòng chống tham nhũng, quản lý môi trường, xã hội, kế hoạch báo cáo hàng năm, giám sát, thẩm định, đánh giá; cập nhật những thay đổi trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình; hướng dẫn thực hiện và tham vấn, tham gia với người dân tộc thiểu số lồng ghép giới trong các hoạt động của Chương trình; mối liên hệ dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh. Ngoài ra, các học viên còn tập trung thảo luận, đưa nội dung dinh dưỡng vào các hoạt động truyền thông của Chương trình...Tập huấn về Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình và thực hiện các vấn đề về dân tộc thiểu số, giới, dinh dưỡng


Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông để thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền về giới, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân áp dụng vào đời sống, nâng cao chất lượng sức khỏe.

Tìm kiếm theo ngày