Tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

Ngày 28 tháng 06 năm 2018

Ngày 28/6, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.


Tại Hội nghị, các cán bộ chuyên trách của các sở ban, ngành, huyện, thành phố đã được bồi dưỡng kiến thức về hệ thống hóa văn bản, gồm: Khái niệm, mục đích, nguyên tắc và trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản; phương thức, nội dung, trình tự hệ thống hóa văn bản; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện hệ thống hóa văn bản; xây dựng và gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; các biểu mẫu phục vụ hệ thống hóa văn bản... Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và đội ngũ công chức trong việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; góp phần phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thủy Tiên, A Mua (CTV)

Tìm kiếm theo ngày