Tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước năm 2021

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

Ngày 30/11, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 cho trên 40 đại biểu là công chức được giao tham mưu theo dõi công tác bồi thường Nhà nước của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

                                


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường Nhà nước năm 2021.

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp về ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính; cách ghi sổ sách, thống kê số liệu của công tác bồi thường. Các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường tại cơ quan, đơn vị.

           

Qua tập huấn, đã cung cấp kiến thức, kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tìm kiếm theo ngày