Tập hợp, đoàn kết người làm báo trong tỉnh

Ngày 15 tháng 06 năm 2022

Ngày 15/6/1987, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã có Quyết định số 143-QĐ/TU về việc thành lập Hội Nhà báo tỉnh Sơn La. Sau hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La đã không ngừng lớn mạnh, trở thành “mái nhà chung” của những người làm báo, góp phần tập hợp, đoàn kết đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí. Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội đã phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong hành nghề và giáo dục nhà báo tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy định và đạo đức nghề nghiệp.

                                       


Phóng viên Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp tại hiện trường.

Ảnh: Lò Linh

             

Trong giai đoạn hiện nay, đặt ra cho báo chí nói chung và Hội Nhà báo nói riêng những nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Báo chí phải tiếp tục đổi mới, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội. Bên cạnh đó, đối với Hội Nhà báo tỉnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Chỉ thị số 43/CT-TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí.

             

Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị cho hội viên, người làm báo, thường xuyên quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đạo đức người làm báo; quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người làm báo. Đồng thời, xử lý nghiêm minh hội viên vi phạm quy định, quy tắc, vi phạm luật bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

             

Các chi hội nhà báo nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước; tính chất nghề nghiệp của Hội không tách rời tính chất chính trị - xã hội; nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

             

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, trên cơ sở phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết những người làm báo vào tổ chức hội. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của hội viên, kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết phù hợp. Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, nhất là trong quá trình tác nghiệp báo chí. Xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh thực sự là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trong tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày