Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29/QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ đó đến nay ngày 16/10 là ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp truyền thống của Ngành: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”...

 

 

Đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy

chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020.

 

Cùng với sự ra đời và phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng, ngày 9/1/1963, Ban Kiểm tra tỉnh ủy Sơn La được thành lập. Trải qua 57 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, phục vụ nhiều cuộc vận động lớn, các nghị quyết về làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của Đảng; thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

 

Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy, tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; thường xuyên quan tâm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm tình hình, chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, những địa phương, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, thực hiện chưa nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, còn nhiều vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm...

 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua được tiến hành đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện trên các lĩnh vực và có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức, sinh hoạt đảng, thực hiện quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính... Đồng thời, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; thực hiện tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 3.555 tổ chức đảng và 3.770 đảng viên; giám sát 2.985 tổ chức đảng và 3.808 đảng viên; trong đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 60 tổ chức đảng và 754 đảng viên; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên; tiếp nhận đơn thư và giải quyết đơn thư đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định. Việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng và nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

 

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn, chỉ ra những thiếu sót khuyết điểm và hạn chế, phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng đã được giải quyết đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với những vụ việc vi phạm diện rộng, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo tính công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, tạo chuyển biến tích cực và hiệu ứng lan tỏa, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đề ra.

 

 Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kịp thời bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền... Tập trung rà soát, nghiên cứu, xây dựng kịp thời chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, bám sát Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

 

Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tính toàn diện trên các lĩnh vực, địa bàn, chú ý trọng tâm, trọng điểm đối với những lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh sai phạm, nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở... Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm chủ động, kịp thời, đúng quy định, khách quan, mang tính giáo dục, nhân văn, lấy phòng ngừa vi phạm là chính. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc và nội quy cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại trong Đảng phù hợp với địa bàn, đối tượng; nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa Ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan, giữa công tác kiểm tra với công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, thanh tra, kiểm tra của HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường giám sát chuyên đề, kiểm tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, ngay từ cơ sở đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân theo quy định. Chú trọng xây dựng, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền tới đảng viên, tổ chức đảng hiểu rõ mục đích chính của công tác kiểm tra là “trị bệnh cứu người”, qua kiểm tra giúp đối tượng được kiểm tra nhận rõ khuyết điểm, sai lầm, tồn tại để khắc phục, sửa chữa, phấn đấu rèn luyện tốt hơn; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương cán bộ kiểm tra tiêu biểu, cấp ủy và ủy ban kiểm tra làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm những người lợi dụng vị trí công tác để trục lợi, làm sai chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng ngành Kiểm tra Đảng vững mạnh toàn diện...

Tìm kiếm theo ngày