Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

Bám sát chủ trương của Đảng, tình hình thực tế của địa phương, những năm qua, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được Tỉnh ủy chỉ đạo theo hướng tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn về những chủ trương, chính sách quan trọng, cấp bách của tỉnh nhằm phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.


 

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị

về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.


Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức nhiều hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo khoa học, như: Hội thảo khoa học về giảm nghèo đa chiều bền vững - thực tiễn và định hướng giải pháp cho các tỉnh Tây Bắc; Ngã ba Cò Nòi anh hùng - Tầm vóc và giá trị lịch sử; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “về công tác tôn giáo”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quvết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;... 


Cùng với thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết lý luận, Tỉnh ủy Sơn La đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; bảo tồn, phát huy nhiều giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng xã hội văn minh; giữ vững ổn định an ninh trật tự; tăng cường tiềm lực quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong 5 năm (từ 2015-2019), tỉnh ta đã và đang triển khai tích cực công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn và thực hiện 155 đề tài, đề án nghiên cứu, ứng dụng, trong đó cấp tỉnh triển khai 74 đề tài, đề án; cấp huyện triển khai 81 đề tài, đề án ứng dụng khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng.


Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ tỉnh ủy, công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn được các cấp, các ngành chức năng triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ thời gian; chất lượng nghiên cứu, tổng kết sát với tình hình thực tiễn, xu thế vận động phát triển, đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, tính ứng dụng, tính dự báo, nhất là những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về phát triển kinh tế nói chung, trong sản xuất nông, ngư nghiệp, mô hình phát triển cây ăn quả trên đất dốc, nuôi cá lồng lòng hồ thủy điện Sơn La; chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị... tạo bước phát triển mới về kinh tế xã hội, tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày