Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Ngày 03 tháng 07 năm 2018

Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là việc làm thường xuyên trong hoạt động của các cấp ủy ở cơ sở, góp phần quan trọng trong quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


 

Lớp bồi dưỡng chuyên đề tuyên truyền miệng và báo cáo viên

tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mường La. Ảnh: PV


Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII, XIV của Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập lý luận cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, giải quyết những tình huống xảy ra ở cơ sở... Kết quả trong hai nhiệm kỳ đại hội vừa qua, các cấp ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị đã mở nhiều lớp bồi dưỡng cấp ủy viên, quản lý Nhà nước cho cán bộ, chính quyền cơ sở, các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị (trong đó có 36 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 2.699 đồng chí; 73 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 3.607 quần chúng...). Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn cho trên 12.000 bí thư chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố trong toàn tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Hằng năm, tổ chức cho 120 cán bộ cơ sở là bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng tiểu khu, tổ dân phố đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền xuôi. Thông qua tập huấn đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ bí thư chi bộ bản, tiểu khu, tổ dân phố nắm vững chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, cấp ủy và của bí thư chi bộ, từ đó vận dụng vào thực tiễn biết cách làm, biết cách lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí hợp lý để từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phù hợp với từng vùng, từng cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh ở cơ sở.


Hiện nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã và đang được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đó là tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin về vấn đề thời đại, về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý... Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp triển khai, quán triệt hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư khóa XII về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” theo Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương đến từng cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị  vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tìm kiếm theo ngày