Sở Tư pháp: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Trong 2 ngày (11 và 12/6), Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho 247 đại biểu là tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở.Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở


Tại Hội nghị, các tuyên truyền viên, hòa giải viên đã tiếp thu một số nội dung cơ bản, như: Luật Đất đai năm 2014 về thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Luật Tố cáo năm 2018; Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân thân, danh dự con người, các tội xâm phạm sở hữu; Nghị định số 40 ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đồng thời, các đại biểu đã được hướng dẫn các kỹ năng hòa giải ở cơ sở.


Thông qua Hội nghị, giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải để các tuyên truyền viên, hoà giải viên vận dụng hiệu quả vào thực tế nhiệm vụ hòa giải tại địa phương. 

Tìm kiếm theo ngày