Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

Ngày 8/10, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Dự Hội nghị có 204 đại biểu, là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung về: Kiến thức chung về bình đẳng giới; giới và giới tính; tổng quan công tác bình đẳng giới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; công tác bình đẳng giới và trách nhiệm của UBND, Hội LHPN và các đoàn thể cấp xã đối với công tác bình đẳng giới... Qua tập huấn, giúp các đại biểu nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, tỉnh về công tác phụ nữ. Đồng thời, được giao lưu, trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả ở cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Tìm kiếm theo ngày